Điều khoản dịch vụ – Terms of service 利用規約

日本語はベトナム語の下にあります。

Điều khoản dịch vụ – Terms of Use

-HAKOBIYA ® Điều khoản dịch vụ-

[Điều khoản dịch vụ dành cho người dùng app HAKOBIYA]

Các Điều khoản dịch vụ này (sau đây gọi là Điều khoản) là các điều khoản và điều kiện để sử dụng các dịch vụ khác nhau do Công ty PicUApp Co., Ltd. (Sau đây gọi là “Công ty”) cung cấp. Mà cụ thể là dịch vụ vận chuyển trực tuyến  HAKOBIYA. Các điều khoản được quy định như sau:

Điều 1: Định nghĩa

Khoản 1.1 Định nghĩa

Trong tài liệu này, các thuật ngữ sau đây sẽ có các ý nghĩa tương tự như quy đinh bên dưới  trừ khi được quy định ở điều khoản khác trong tài liệu này hoặc có yêu cầu khác theo ngữ cảnh.

Dịch vụ có nghĩa là các dịch vụ khác nhau trong đó có dịch vụ vận chuyển trực tuyến Hakobiya được cung cấp bởi phía Công ty..

Người dùng có nghĩa là người đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ.

Thông tin cá nhân được chỉ rõ là các thông tin được đảm bảo an toàn theo pháp luật. Cá thông tin được bảo hộ bao gồm tên người dùng,, mã bưu chính, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin tài khoản được nhập bởi người dùng (địa chỉ email, (Bao gồm mật khẩu), thông tin tài khoản PayPal, lịch sử sử dụng, v.v. và thông tin có thể dùng để xác định một cá nhân cụ thể (bao gồm thông tin có thể dễ dàng so sánh với thông tin khác, từ đó xác định một cá nhân cụ thể) ).

Nội dung có nghĩa là thông tin được đăng hoặc cung cấp bởi Công ty hoặc người dùng trên ứng dụng..

Phí sử dụng có nghĩa là phí (bất kể phí sử dụng, phí khác) mà Công ty  thu từ người dùng khi sử dụng dịch vụ liên quan đến ứng dụng.

PayPal có nghĩa là một dịch vụ thanh toán trực tuyến được cung cấp bởi PayPal Pte. Ltd.

Người nhờ mua hộ có nghĩa là người dùng sử dụng dịch vụ này để yêu cầu mua hàng hóa như một giao dịch quốc tế và ký gửi vận chuyển hàng hóa.

Người mua hộ có nghĩa là người dùng ứng dụng để nhận mua và vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của Người nhờ mua hộ khi đi du lịch nước ngoài.

Ủy quyền mua hàng có nghĩa là đồng ý mua hàng hóa mà Người nhờ mua hộ yêu cầu thông qua ứng dụng này và chấp nhận vận chuyển hàng hóa.

Tiền thù lao của hàng hóa nghĩa là  tổng giá mua sản phẩm của hàng hóa do khách hàng yêu cầu và mức thù lao do khách hàng đặt ra để Người mua hộ xem xét chấp nhận yêu cầu.
Ký quỹ có nghĩa là nếu Người mua hộ chấp nhận yêu cầu của Người nhờ mua hộ, thì Người nhờ mua hộ sẽ gửi tiền hoa hồng được trả cho Người mua hộ ccho Công ty. Sau khi xác nhận rằng đã có báo cáo về việc hoàn thành, hệ thống thanh toán trả phí ký gửi này sẽ thanh toán cho Người mua hộ.

Khoản 1.2 Áp dụng

Các định nghĩa bên trên sẽ được áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư, v.v. ngoài các Điều khoản này, trừ khi được định nghĩa khác và được hiểu khác nhau trong ngữ cảnh.

Điều 2 Nội dung của Dịch vụ và Vai trò của Công ty

Khoản 2.1 Nội dung dịch vụ và vai trò của Công ty

Dịch vụ này cung cấp nhiều thông tin và chức năng khác nhau liên quan đến giao dịch nhằm tạo cơ hội giao dịch giữa người nhờ mua hộ và người mua hộ (sau đây gọi là Giao dịch Giao dịch).

Tất cả các giao dịch giữa những người dùng sử dụng dịch vụ này đều có rủi ro riêng của người dùng và Công ty không được ủy thác việc mua hàng hóa hoặc vận chuyển.

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, Công ty sẽ không liên quan đến việc hủy, trả lại, hoàn tiền, bảo lãnh hoặc bất kỳ giao dịch nào khác và bất kỳ ai có ý định thực hiện giao dịch này.

Điều 3 Đồng ý với các Điều khoản và Thay đổi đối với Điều khoản

Khoản 3.1 Điều khoản chấp nhận sử dụng

Mục đích của thỏa thuận này là xác định các điều kiện liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này giữa người dùng và Công ty và áp dụng cho tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ giữa người dùng và Công ty.

Người dùng phải đồng ý với các điều khoản này và sử dụng dịch vụ này theo các điều khoản được quy định.

Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng được coi là đã đồng ý với các điều khoản được quy định.

Khoản 3.2 Thay đổi Điều khoản

Công ty có thể thay đổi nội dung của Thỏa thuận này theo thời gian bằng cách đăng nó tại các địa điểm thích hợp trong trang web hoặc ứng dụng do Công ty vận hành.

Nếu người dùng sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi thỏa thuận này hoặc không thực hiện thủ tục rút tiền trong khoảng thời gian do Công ty chỉ định, người dùng sẽ được coi là đã đồng ý thay đổi thỏa thuận này.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản này, trừ trường hợp Công ty cố ý hoặc sơ suất.

Điều 4 Đăng ký người dùng

Khoản 4.1 Đăng ký

Đăng ký người dùng cho dịch vụ này phải được thực hiện bởi người sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra, hãy chắc chắn nhập thông tin chính xác khi đăng ký.

Khoản 4.2 Cấm đăng ký nhiều lần

Người dùng và những người có ý định đăng ký (sau đây gọi chung là người dùng trên mạng) không thể đăng ký nhiều lần.

Khoản 4.3 Từ chối đăng ký

Công ty sẽ không thể phê duyệt đăng ký người dùng nếu trường hợp của người dùng thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

Nếu công ty đã đình chỉ sử dụng người dùng do vi phạm thỏa thuận này trong quá khứ

Nếu thông tin đăng kí không chính xác hoặc nhầ lẫn

Trong trường hợp có hành động can thiệp vào hoạt động của Công ty, việc cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng của người dùng được cho rằng có nguy cơ ảnh hưởng đến Công ty.

Xã hội đen, những người không phải là xã hội đen dưới năm năm, thành viên băng đảng, công ty liên quan đến xã hội đen, bác sĩ đa khoa, phong trào xã hội, vv , Hoặc được gọi chung là các băng đảng xã hội đen, v.v.), hoặc một số mối quan hệ nhất định với các băng đảng xã hội đen (như cung cấp tiền hoặc cung cấp sự dịch vụ cho các băng đảng xã hội, v.v.) Những người đã được công nhận là sử dụng các thành viên băng đảng một cách mờ ám, và những người được cho là có mối quan hệ bị cáo buộc xã hội với các thành viên băng đảng khác (sau đây gọi chung là gọi là chống đối xã hội))

Các trường hợp khác mà Công ty xác định rằng nó không phù hợp dựa trên lý do hợp lý

Khoản 4.4 Cam kết của người dùng

Người dùng cam kết sẽ không thuộc bất kỳ lực lượng chống xã hội nào, sẽ không thuộc bất kỳ lực lượng chống xã hội nào trong tương lai và sẽ không sử dụng các yêu cầu bạo lực, bất hợp pháp. Các hành vi đòi hỏi không công bằng vượt quá trách nhiệm pháp lý, các hành vi đe dọa hoặc thực hiện bạo lực liên quan đến các giao dịch, hành vi truyền bá tin đồn, làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin giả mạo hoặc can thiệp vào doanh nghiệp của chúng tôi hoặc các hành vi tương đương khác.

Khoản 4.5 Thay đổi nội dung đăng ký

Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý  nếu thay đổi nội dung đăng ký hoặc sửa nội dung đăng ký để đảm bảo thông tin của họ luôn chính xác.

Trong trường hợp không thể thay đổi nội dung đã đăng ký, nếu người dùng không thực hiện bất kỳ thay đổi nào, Công ty sẽ có thể xử lý nội dung đã đăng ký là không thay đổi.

Ngay cả khi thay đổi thông tin đăng ký được thông báo, các giao dịch và các thủ tục khác nhau được thực hiện trước khi thay đổi nội dung có thể phụ thuộc vào thông tin trước khi thay đổi.

Khoản 4.6 Miễn trừ của chúng tôi

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do người dùng thay đổi thông tin đăng ký hoặc nội dung đã đăng ký.

Điều 5: Quản lý thông tin tài khoản

Khoản 5.1 Quản lý thông tin tài khoản

Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý địa chỉ email đã nhập, mật khẩu và các thông tin khác (sau đây gọi là thông tin tài khoản).

Người dùng không thể sử dụng thông tin tài khoản của bên thứ ba hoặc xử lý thông tin đó bất kể là được chuyển nhượng, giao dịch, cầm cố, cho mượn, thuê hay cho thuê.

Khoản 5.2 Sử dụng trái phép thông tin tài khoản

Người dùng phải chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại do rò rỉ thông tin, lạm dụng, sử dụng bởi bên thứ ba, truy cập trái phép, v.v. do người dùng không quản lý tốt thông tin tài khoản, và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Nếu thiệt hại gây ra cho chúng tôi do sử dụng trái phép thông tin tài khoản, người dùng sẽ bồi thường thiệt hại.

Khoản 5.3 Rò rỉ thông tin tài khoản
Nếu thông tin tài khoản bị rò rỉ cho bên thứ ba hoặc nếu có rủi ro, người dùng phải liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Và nhận chỉ dẫn, tuân theo nộidung từ công ty chúng tôi.

Điều 6 Hủy đăng ký người dùng

Khoản 6.1 Hủy đăng ký người dùng, đình chỉ sử dụng, v.v.

Nếu người dùng rơi vào bất kỳ mục nào sau đây hoặc nếu Công ty xác nhận với lý do hợp lý, Công ty sẽ hủy đăng ký người dùng, tất cả hoặc một trong các Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Có thể từ chối quyền truy cập vào bộ phận, ngừng sử dụng hoặc xóa tất cả hoặc một phần nội dung và thông tin liên quan đến người dùng. Công ty sẽ không có nghĩa vụ giải thích lý do cho người dùng khi thực hiện các biện pháp đó.

Vi phạm pháp luật hoặc thỏa thuận này

Trong trường hợp gian lận

Khi Công ty xác định rằng thông tin đã đăng ký là thông tin sai lệch

Khi người dùng không làm theo các thủ tục cần thiết trong thỏa thuận này hoặc không liên hệ với chúng tôi

Nếu thông tin đăng ký được trùng lặp với thông tin đăng ký hiện có

Khi số điện thoại di động hoặc địa chỉ email đã đăng ký bị ngắt kết nối

Nếu làm phiền người dùng hoặc bên thứ ba không đúng cách

Với bất kỳ lý do nào thuộc khoản 4.3 được áp dụng

Người dùng tự hành động hoặc bên thứ ba dùng dịch vụ để truyền bá các yêu cầu bạo lực, yêu cầu vô lý ngoài trách nhiệm pháp lý, hành vi đe dọa hoặc bạo lực hoặc sử dụng sai quyền.i Nếu bạn sử dụng nó để làm hỏng tín dụng của bạn hoặc can thiệp vào doanh nghiệp của bạn

Các trường hợp khác mà Công ty cho là không phù hợp với người dùng

Công ty sẽ có thể thực hiện xác minh danh tính khi Công ty thấy cần thiết để xác nhận rằng người dùng không thuộc bất kỳ mục nào của những điều đã nêu trên, tất cả hoặc một trong các Dịch vụ cho đến khi hoàn tất xác minh danh tính. Các biện pháp như từ chối truy cập vào bộ phận, đình chỉ sử dụng, vv có thể được thực hiện.

Khoản 6.2 Cấm sử dụng dịch vụ, v.v.

Công ty sẽ có thể cấm sử dụng và truy cập các dịch vụ do Công ty cung cấp trong tương lai cho những người dùng đã thực hiện các biện pháp được mô tả trong Điều 1 của Thỏa thuận này..

Khoản 6.3 Miễn trừ của chúng tôi
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng khi thuộc cá trường hợp được quy định trong khoản  6.1 (1).

Điều 7 Rút tiền của người dùng

Khoản 7.1 Thủ tục ngưng sử dụng

Người dùng có thể yêu cầu chúng tôi rút khỏi tư cách thành viên và có thể rút tiền sau khi làm thủ tục theo quy định của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu có một giao dịch chưa được hoàn thành, nó không thể được rút lại và người dùng phải thực hiện xong các giao dịch,  không chậm trễ theo các Điều khoản này, sau đó đưa ra yêu cầu rút tiền từ Công ty.

Khoản 7.2 (miễn trừ của chúng tôi)

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng nếu thuộc các trường hợp đã nêu trên

Điều 8 Xử lý thông tin cá nhân

Khoản 8.1 Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật được quy định trong cạnh thỏa thuận này.

Khoản 8.2 Đồng ý với chính sách bảo mật

Trước khi sử dụng hoặc xem dịch vụ này, người dùng phải xác nhận chính sách quyền riêng tư trên dịch vụ này và đồng ý với nội dung trước khi sử dụng dịch vụ này.

Khoản 8.3 Sử dụng thông tin cá nhân của người dùng

Người dùng chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân có được thông qua dịch vụ này trong phạm vi sử dụng dịch vụ này và không thể sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Điều  9 Đồng ý trước trong các giao dịch sử dụng dịch vụ này

Khoản 9.1 Các vấn đề về sự đồng ý trước của người dùng

Người sử dụng dịch vụ này, phải có sự đồng ý được giới hạn ở các điều kiện sau đây.

Không cần phê duyệt nhập khẩu dựa trên Điều 14 của Lệnh kiểm soát thương mại nhập khẩu

Đó là tổng số tiền trị giá tính thuế của tất cả các mặt hàng được nhập khẩu ít hơn hoặc bằng 300.000 yên cho người yêu cầu trên cơ sở giao dịch này

Khi khách hàng yêu cầu mua và vận chuyển hàng hóa sử dụng dịch vụ này, có khả năng thuế có thể được áp dụng đối với hàng hóa được yêu cầu vận chuyển trong thủ tục hải quan. Tôi chấp nhận trước rằng sẽ có một số gánh nặng nhiệm vụ và nhiệm vụ nhất định cho khách hàng.

Khi một khách du lịch mang hàng hóa cho một khách hàng sử dụng dịch vụ này, cần phải mua và vận chuyển hàng hóa, khai báo với hải quan và Nếu có gì xảy ra, phải chấp nhận trước sự thật rằng có một trường hợp khách du lịch trên danh nghĩa của người yêu cầu phải nộp thuế.

Điều 10 Trách nhiệm của các bên trong giao dịch sử dụng dịch vụ

Khoản 10.1 Phí sử dụng cho dịch vụ này

Trong dịch vụ này, nếu khách du lịch hoàn thành công việc yêu cầu và khách hàng nhận được thông báo xác nhận về việc hoàn thành công việc yêu cầu, khách hàng và khách du lịch sẽ sử dụng hệ thống tính phí được tính toán dựa trên phương pháp được quy định. Phí sử dụng hệ thống bao gồm thuế tiêu thụ. ( Bấm vào đây để biết chi tiết phí )

Khoản 10.2 Xử lý khi hủy yêu cầu này

Ngay cả khi khách hàng yêu cầu mua hàng hóa và ký gửi vận chuyển hàng hóa thông qua dịch vụ này, nếu không có ai xác nhận và thực hiện yêu cầu. Khi yêu cầu hết hạn, yêu cầu có thể bị hủy mà không phải chịu phí hủy.

Sau khi yêu cầu mua hàng hóa thông qua dịch vụ này được ký gửi vận chuyển hàng hóa và xác nhận người dùng chấp nhận nó, nếu khách hàng muốn hủy yêu cầu, khách hàng sẽ phải chịu số tiền được tính dựa trên mức trên mức yêu cầu hoặc 3.000 yên, tùy theo mức yêu cầu số tiền có thể sẽ cao hơn, và được xem như một khoản phí hủy.

[(Giá mua và phí đặt cho dịch vụ này) x 10%]

Bất kể các quy định bên trên, không cần thiết phải trả phí hủy khi hủy yêu cầu vi phạm Thỏa thuận này. Tuy nhiên, nếu thông báo và bằng chứng cho thấy việc hủy bỏ đã được thực hiện với lý do vi phạm Thỏa thuận này được đưa ra bởi khách hàng trong vòng một tuần kể từ khi nộp đơn xin hủy cho Công ty và bằng chứng sẽ được xác minh trong khoảng thời gian đó. Nếu không, bạn sẽ phải trả phí hủy.

Khoản 10.3 Phương thức thanh toán phí sử dụng

Phí sử dụng cho dịch vụ này sẽ được thanh toán bằng PayPal.

Công ty có thể thay đổi phương thức thanh toán này cho Dịch vụ bất cứ lúc nào.
Người dùng thanh toán phí sử dụng tại thời điểm kết thúc giao dịch với Khách du lịch. Và khách hàng thanh toán cho Công ty phí sử dụng trực tiếp từ phí mà khách hàng phải trả.

PayPal sẽ được sử dụng làm phương thức thanh toán khi thanh toán, hoàn tiền, v.v. cho người dùng. Phí chuyển nhượng và các chi phí khác liên quan đến sử dụng hệ thống sẽ do người dùng chịu.

Điều 11 Thủ tục giải quyết

Khoản 11.1 Thủ tục giải quyết

Thủ tục giải quyết cho dịch vụ này sẽ tuân theo ký quỹ này, trừ khi Công ty quy định rõ các điều kiện thanh toán. Mục đích của ký quỹ này là hoạt động như một ủy quyền để thanh toán các khoản bồi thường được ủy thác cho khách hàng và khách hàng sử dụng PayPal.

Liên quan đến việc giải quyết phí ký gửi,…, Công ty và khách du lịch sẽ ký kết hợp đồng ký gửi lưu giữ, ký gửi thanh toán. Phí ký gửi, vv sẽ được lưu trữ khi ủy thác và sẽ được trả cho khách du lịch.

Hợp đồng ký gửi thanh toán giữa Công ty và khách hàng và hợp đồng ký gửi lưu trữ giữa Công ty và khách du lịch được quy định trong phần trên sẽ không được thể hiện riêng giữa các bên khi khách hàng chọn giải quyết trong dịch vụ này.

Đối với khoản ký quỹ này, Công ty nhận thanh toán phí hoa hồng này, v.v. từ khách hàng dựa trên hợp đồng ký gửi thanh toán từ khách hàng đến khách du lịch và dựa trên hợp đồng ký gửi lưu trữ với khách du lịch. Bạn chỉ có nghĩa vụ phải trả khoản bồi thường ủy thác được lưu trữ, v.v. và các nghĩa vụ khác phát sinh trực tiếp từ hợp đồng.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khách du lịch hoặc khách hàng nào, ngoại trừ các nghĩa vụ được nêu trong đoạn trước, dù trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến hoạt động kinh doanh được ủy thác này.

Về ký quỹ, nghĩa vụ của khách hàng trong việc trả tiền bồi thường được ủy thác, v.v. sẽ bị hủy bỏ khi khách hàng trả tiền hoa hồng,… cho Công ty, và sau đó hoa hồng được ủy thác cho được hoàn tất.

Khoản 11.2 Hủy bỏ ký quỹ này
Nếu các khoản thanh toán của các khoản bồi thường được ủy thác không được xác nhận trong một thời gian dài do sự cố giữa những người dùng, v.v., nếu Ký quỹ không thể tiếp tục hoặc khó tiếp tục do sự cố hệ thống PayPal hoặc lý do khác, Dựa trên phán quyết theo quyết định của chúng tôi, Công ty có thể hủy Ký quỹ và hoàn trả khoản bồi thường đã ủy thác cho khách hàng.

Trong trường hợp Công ty hủy bỏ Ký quỹ theo quy định của đoạn trước, Công ty sẽ không thu phí sử dụng như được định nghĩa trong Điều 10 của Điều khoản.

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do người dùng phải chịu do việc ngừng ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, cho dù trực tiếp hay gián tiếp.

Điều 12 Các mặt hàng bị cấm trong thỏa thuận này

Khoản 12.1 Tùy thuộc vào các mặt hàng bị cấm

Trong dịch vụ này, người dùng không được thực hiện các giao dịch nào thuộc các trường hợp dưới đây

Tiền mặt, séc, hóa đơn, chứng từ cổ phiếu và các chứng khoán khác

Thẻ tín dụng và các loại thẻ khác

Tiền gửi và sổ tiết kiệm cho các tổ chức tài chính và thẻ rút tiền gửi và tiền tiết kiệm

Động vật sống và thực vật, động vật chết hoặc các sản phẩm trang trí từ động vật sống

Cơ thể con người hoặc một phần của cơ thể con người, di thể, xương cốt

Ma túy, thuốc tâm thần, cần sa, thuốc phiện, cây anh túc, chất kích thích, thuốc hút thuốc phiện

Thuốc được chỉ định (không bao gồm thuốc nhập khẩu cho mục đích y tế)

Súng ngắn, súng trường, súng máy, các loại súng, vỏ súng và bộ phận súng ngắn

Thuốc nổ

Thuốc pháo

Các chất được chỉ định quy định tại Điều 2, Khoản 3 của Đạo luật cấm vũ khí hóa học và các quy định đối với các chất được chỉ định

Phòng chống bệnh truyền nhiễm và chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, v.v., các loại mầm bệnh được quy định tại Điều 6, Đoạn 20 và hai loại mầm bệnh được quy định tại Khoản 21

Thẻ giả, tiền giả, tiền giấy, tiền giấy, tem, tem bưu chính hoặc chứng khoán

Sách, bản vẽ, tác phẩm điêu khắc và các mặt hàng khác sẽ gây tổn hại cho an ninh công cộng hoặc hải quan

Nội dung khiêu dâm trẻ em

Các bài viết vi phạm quyền sáng chế, quyền mô hình tiện ích, quyền thiết kế, quyền thương hiệu, bản quyền, quyền tác giả, quyền sử dụng bố cục mạch hoặc quyền của nhà tạo giống
Các bài viết bao gồm các hành vi được liệt kê trong Điều 2, Khoản 1, Mục 1 đến Mục 3 hoặc Mục 10 đến Mục 12 của Đạo luật Ngăn ngừa Cạnh tranh Không lành mạnh

Các bài viết phải được chứng nhận cho cơ quan hải quan theo Điều 70 của Luật Hải quan theo phê duyệt hoặc phê duyệt tờ khai xuất khẩu hoặc tờ khai nhập khẩu theo luật và quy định khác

Khoản 12.2 Vấn đề bị cấm

Người dùng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào thuộc bất kỳ mục nào sau đây hoặc có khả năng thực hiện khi sử dụng dịch vụ này.

Hành vi vi phạm pháp luật, thỏa thuận này, hợp đồng cá nhân, hoặc trật tự và đạo đức công cộng

Hành vi phạm tội, hành vi dẫn đến các tội phạm như lừa đảo

Phá hủy hoặc phá vỡ chức năng máy chủ hoặc mạng của chúng tôi

Hành vi có thể gây trở ngại cho hoạt động của dịch vụ này

Hành động để thu thập hoặc lưu trữ các thông tin cá nhân về người dùng khác

Hành vi sử dụng Dịch vụ giả vờ là một bên thứ ba

Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích cho các lực lượng chống xã hội liên quan đến Dịch vụ

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như quyền thương hiệu, bản quyền, quyền thiết kế, quyền sáng chế, quyền chân dung, quyền riêng tư, danh dự và các quyền hoặc lợi ích khác của công ty chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba

Mời hoặc khuyến khích biểu hiện bạo lực quá mức, biểu hiện tình dục rõ ràng, biểu hiện dẫn đến phân biệt chủng tộc, nhà nước, tín ngưỡng, tình dục, địa vị xã hội, cổng, vv, tự tử, tự làm hại, lạm dụng ma túy Đăng hoặc gửi biểu thức khiến người khác khó chịu, bao gồm cả biểu thức và nội dung chống đối xã hội khác

Đối với kinh doanh, quảng cáo, quảng cáo, mời chào, các hoạt động vì lợi nhuận khác (trừ các hoạt động được Công ty chấp thuận), cho các hành vi tình dục hoặc tục tĩu, cho các cuộc gặp gỡ và mối quan hệ với người khác giới Thực hiện, sử dụng dịch vụ này cho các mục đích khác ngoài mục đích quấy rối hoặc vu khống người dùng khác và các mục đích khác mà dịch vụ này được lên lịch

Chào mời đến các hoạt động tôn giáo, tổ chức giám mục

Luật sử dụng với một mục đích sai trái của dịch vụ này

Gửi hoặc cung cấp các chương trình có hại như virus máy tính

Giả mạo của Công ty và thông tin của bên thứ ba khác, hành vi tẩy xoá

Khoản 12.3 Bồi thường thiệt hại

Nếu người dùng chịu bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm các vấn đề bị cấm theo quy định trong thỏa thuận này, người dùng có nghĩa vụ bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải chịu.

Điều 13 Ngừng, chấm dứt và sửa đổi dịch vụ này

Khoản 13.1 Đình chỉ dịch vụ này

Công ty có thể tạm thời tạm dừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho người dùng nếu áp dụng bất kỳ mục nào sau đây.

Khi các dịch vụ không thể được cung cấp do máy chủ, đường dây liên lạc hoặc các lỗi thiết bị khác, lỗi hoặc các lý do tương tự khác

Khi tiến hành bảo trì, kiểm tra, sửa chữa, thay đổi, v.v.  hệ thống thường xuyên hoặc khẩn cấp (bao gồm máy chủ, đường dây liên lạc, nguồn điện, tòa nhà chứa chúng)

Nếu dịch vụ này không thể được cung cấp do mất điện

Nếu dịch vụ này không thể được cung cấp do động đất, núi lửa, lũ lụt, sóng thần hoặc thiên tai khác

Khi dịch vụ này không thể được cung cấp do bất kỳ lí do  bất khả kháng nào như chiến tranh, xung đột vũ trang, bạo loạn, xáo trộn, tranh chấp, v.v.

Nếu dịch vụ này không thể được cung cấp do trở ngại luật pháp hoặc các biện pháp tương tự

Ngoài ra, khi Công ty xác định rằng dịch vụ cần tạm thời bị đình chỉ vì lý do vận hành hoặc kỹ thuật

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba khi đình chỉ Dịch vụ dựa trên nội dung nêu trên.

Khoản 13.2 Chấm dứt và Sửa đổi Dịch vụ này

Công ty có thể chấm dứt hoặc thay đổi tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người dùng vì bất kỳ lý do gì.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba khi chấm dứt hoặc thay đổi Dịch vụ dựa trên nội dung đã nêu trên.

Điều  14 Quyền và nội dung sở hữu trí tuệ

Khoản 14.1 Ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ, v.v.

Các quyền liên quan đến tất cả các tài liệu cấu thành dịch vụ này thuộc về Công ty hoặc bên thứ ba có quyền. Người dùng sẽ không có được bất kỳ quyền nào đối với tất cả các tài liệu của dịch vụ này và không có quyền sở hữu trí tuệ, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, quyền chân dung, quyền công khai, v.v. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào xâm phạm quyền đối với tài liệu, nội dung thuộc về công ty.

Quyền sử dụng Dịch vụ dựa trên các Điều khoản này không có nghĩa là cho phép sử dụng các quyền của Công ty hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ

Khoản 14.2 Sử dụng bởi Công ty

Nội dung được đăng và đăng bởi người dùng có thể được Công ty và những người được Công ty chỉ định sử dụng miễn phí cho mục đích quảng cáo, vận hành, nghiên cứu và phát triển và thông báo Dịch vụ.

Khoản 14.3 Trách nhiệm về nội dung

Người dùng phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung được người dùng truyền tải hoặc đăng tải liên quan đến dịch vụ này và xác nhận phải chịu trách nhiệm về chịu nội dung, chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, tính hợp pháp, cập nhật, hữu ích . Ngoài ra, chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những việc này.

Người dùng, v.v. sẽ tự đánh giá nội dung, chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, tính hợp pháp, cập nhật, tính hữu ích, v.v … của nội dung được truyền tải hoặc đăng bởi người dùng khác.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng nội dung của Công ty bởi người dùng và bên thứ ba.

Khoản 14.4 Sao lưu

Chúng tôi sẽ không bắt buộc phải sao lưu nội dung.

Người dùng thực hiện  bằng chi phí và chịu trách nhiệm của riêng họ nếu họ cần sao lưu nội dung.

Khoản 14,5 Thay đổi và xóa nội dung

Công ty có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung nào được đăng bởi người dùng mà không cần thông báo trước trong trường hợp người dùng vi phạm Điều khoản hoặc đã xác định rằng họ đã thực hiện các hành vi không phù hợp theo tinh thần của Điều khoản.

Điều  15 Trách nhiệm của người dùng và môi trường kết nối

Khoản 15.1 Chuẩn bị các thiết bị cần thiết, v.v.

Máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị khác, phần mềm, đường dây liên lạc và các môi trường liên khác cần phải được chuẩn bị và duy trì bằng chi phí và trách nhiệm của người dùng để cung cấp dịch vụ này.

Việc cài đặt và vận hành thiết bị cần thiết để sử dụng dịch vụ này sẽ được thực hiện với chi phí và trách nhiệm của người dùng.

Công ty không đảm bảo rằng dịch vụ này tương thích với tất cả các thiết bị và sẽ không tham gia vào việc chuẩn bị, cài đặt, vận hành của thiết bị, cũng như không cung cấp hỗ trợ cho người dùng.

Khoản 15.2 Thủ tục

Đầu vào, yêu cầu, sự đồng ý, rút ​​tiền của người dùng và các thủ tục khác được thực hiện bởi người dùng thông qua đường truyền Internet là hợp lệ khi dữ liệu về các thủ tục được truyền đến máy chủ của chúng tôi và nội dung của các thủ tục được phản ánh trong hệ thống của chúng tôi.

Điều 15.3 Xử lý sự cố

Liên quan đến dịch vụ này, người dùng sẽ tự giải quyết bằng chi phí và trách nhiệm của mình đối với các sự cố xảy ra giữa người dùng với giữa người dùng khác hoặc bên thứ ba và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. .

Trong trường hợp Công ty bị thiệt hại liên quan đến dịch vụ này do sự cố xảy ra giữa người dùng với người dùng hoặc bên thứ ba, các bên sẽ cùng bồi thường thiệt hại cho Công ty. .

Điều 15.4 Trách nhiệm chi phí

Trong trường hợp có tranh chấp giữa Công ty và người dùng, mọi chi phí bao gồm phí luật sư quan đến tranh chấp sẽ do người dùng chịu, trừ khi Công ty cố tình hoặc sơ suất trong việc xảy ra tranh chấp.

Điều 16 Từ chối bảo hành và miễn trừ trách nhiệm

Khoản 16.1 Trường hợp không được bảo hành

Công ty từ chối mọi trách nhiệm bảo hành liên quan đến kết quả sử dụng, nội dung, chất lượng và mức độ ổn định của Dịch vụ,…

Khoản 16.2 Miễn trừ trách nhiệm

Trong trường hợp có nội dung, hành vi không phù hợp, không rõ ràng liên quan đến dịch vụ gây thiệt hại cho người dùng và bên thứ ba, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại đó bất kể là cố ý hay sơ suất.

Khoản 16.3 Lời khuyên không được đảm bảo

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ lời khuyên hoặc việc cung cấp thông tin cho người dùng, cũng như không đảm bảo được tính hữu dụng và chính xác của các thông tin đó.

Khoản 16.4 Miễn trách nhiệm về virus

Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung liên quan đến dịch vụ này không chứa các mục độc hạ. Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba về thiệt hại gây ra do các vi-rút trong nội dung liên quan đến dịch vụ này.

Khoản 16.5 Miễn trừ trách nhiệm đối với thiết bị

Công ty không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba bởi Điều 16.4 (Không bảo hành về virus máy tính, v.v.)

Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung liên quan đến dịch vụ này không chứa các mục độc hại như vi-rút máy tính. Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba về các thiệt hại gây ra do việc bao gồm các mặt hàng có hại như vi-rút máy tính trong nội dung liên quan đến dịch vụ này.

Khoản 16.5 Miễn trừ trách nhiệm đối với thiết bị

Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba về các thiết bị, đường dây liên lạc, phần mềm, v.v. được sử dụng bởi người dùng.

Khoản 16.6 Miễn trừ trách nhiệm về lỗi giao tiếp

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc nào khi truy cập dịch vụ, các sự cố trong máy tính của người dùng, phát sinh lỗi và thiệt hại đối với hệ thống máy tính, đường dây liên lạc có liên quan đến Dịch vụ.

Khoản 16.7 Miễn trách nhiệm đối với các trang web khác

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trên trang web được liên kết, chẳng hạn như URL được viết bởi người dùng.

Điều 17 Trách nhiệm bồi thường

Khoản 17.1 Trách nhiệm của người dùng

Nếu người dùng vi phạm thỏa thuận này, bất kể sơ suất hay cố ý, người dùng đều phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại, bao gồm trách nhiệm bồi thường cho người dùng khác và bên thứ ba đã bị thiệt hại do vi phạm. Trong trường hợp Công ty bị thiệt hại do người dùng vi phạm các Điều khoản này, các bên liên quan vi phạm Điều khoản sẽ cùng bồi thường cho Công ty về các thiệt hại.

Khoản 17.2 Trách nhiệm của Công ty

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường cho việc thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ; việc mất nội dung đăng ký, dữ liệu sử dụng; lỗi thiết bị và các sự cố phát sinh ngoài ý muốn hoặc do người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dùng bất kể các quy định của Luật tiêu dùng hoặc các lý do miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khác, Công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại liên quan trực tiếp đến việc không chấp hành thanh toán, vi phạm pháp luật mà người dùng phải chịu. Việc bồi thường có thể lên tới tổng số phí sử dụng được tích lũy từ người dùng đó.

Điều 18 Điều khoản chung

Khoản 18.1 (Thông báo)

Công ty có thể liên hệ hoặc thông báo cho người dùng về dịch vụ bằng cách đăng thông báo trong trang web và ứng dụng do Công ty vận hành hoặc các hình thức khác mà Công ty cho là phù hợp.

Khi Công ty xác định rằng cần phải thông báo và liên hệ với cá nhân người dùng, Công ty có thể thông báo và liên hệ bằng e-mail, thư, số điện thoại đã đăng ký, v.v.

Nếu người dùng có bất kỳ liên hệ hoặc thắc mắc nào liên quan đến các dịch vụ Công ty, người dùng có thể sử dụng mẫu liên hệ của Công ty thay vì gọi điện thoại hoặc đến Công ty..

Nếu người dùng liên hệ hoặc thắc mắc với Công ty về các điều khoản trên, Công ty

sẽ lựa chọn hình thức trả lời phù hợp và người dùng không thể quyết định hình thức trả lời.

Khoản 18.2 (Không được chuyển nhượng)

Người dùng không được chuyển nhượng, thế chấp, cho vay, xử lý tình trạng hợp đồng dựa trên quyền và nghĩa vụ trong các Điều khoản này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

Khoản 18.3 (Chuyển nhượng kinh doanh)

Công ty có thể chuyển nhượng quyền kinh doanh, chia tách công ty, các trường hợp khác về thông tin đã đăng ký với người dùng có liên quan đến Thỏa thuận này và có thể ủy thác bất kỳ nghĩa vụ của mình trong Thỏa thuận cho bên thứ ba.

Khoản 18.4 (Hiệu lực từng phần)

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Thỏa thuận này được tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thực thi bởi Luật tiêu dùng hoặc các quy định khác thì điều đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng hoặc làm mất hiệu lực hoặc không thi hành được các điều khoản còn lại của Thỏa thuận; việc áp dụng điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa và thi hành trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Khoản 18.5 (Các vấn đề không được xác định)

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về các vấn đề không được xác định hoặc đã được giải thích trong Thỏa thuận này, Người dùng cần tuân thủ các quy định từ Đương sự. Nếu điều này không giải quyết được vấn đề, Đương sự và người dùng sẽ cùng nhau trao đổi ý kiến với nguyên tắc thiện chí để có thể giải quyết kịp thời.

Khoản 18.6 (Ngôn ngữ)

Trong thỏa thuận này, tiếng Nhật được coi là chính tiếng. Những bản dịch bằng ngôn ngữ khác như tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài đều được xem là tham khảo. Văn bản tiếng Nhật sẽ có hiệu lực trên thỏa thuận, các bản dịch khác sẽ không có hiệu lực

Khoản 18.7 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

Thỏa thuận phải tuân thủ theo luật pháp Nhật Bản. Người dùng và Công ty phải chấp nhận quyền tài phán của Tòa Án Tokyo trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc mâu thuẫn phát sinh liên quan đến các Thỏa thuận.

Sửa đổi 11/11/2019

Có gì thắc mắc xin liên hệ Trúc (công ty Việt Vang): 0909 919 362.

-HAKOBIYA-利用規約-

【HAKOBIYAをご利用のみなさまへ HAKOBIYA-利用規約-】

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社PicUApp(以下「当社」といいます。)が運営するインターネットサービス「HAKOBIYA」において、当社が提供する各種サービスの利用の諸条件を定めるものです。

第1章 定義

第1.1条(定義)

 本規約において、以下の用語は別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。

 1. 「本サービス」とは、当社が運営するインターネットサービス「HAKOBIYA」において提供する各種サービスをいいます。

 2. 「ユーザー」とは、本規約の内容に同意して本サービスを利用する者をいいます。

 3. 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」を指すものとし、ユーザーが入力した氏名、郵便番号、住所、生年月日、職業、電話番号、アカウント情報(メールアドレス、パスワード等を)、PayPalアカウント情報、利用履歴等で、かつ、特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含みます)をいいます。

 4. 「コンテンツ」とは、当社またはユーザーが本サービスに掲載・発言した情報をいいます。

 5. 「利用料」とは、本サービスの利用に関連して当社がユーザーから徴収する料金(利用料、手数料、その他名称の如何を問わないものとします。)をいいます。

 6. 「PayPal」とは、PayPal Pte. Ltd.が提供するオンライン決済サービスをいいます。

 7. 「依頼者」とは、本サービスを利用して、国際間取引としての物品の購入及び当該物品の運送委託を依頼するユーザーをいいます。

 8. 「旅行者」とは、海外に渡航するに際して依頼者の依頼に応じて物品の購入代行及び運送を行うユーザーをいいます。

 9. 「本委託業務」とは、本サービスを通じて依頼者が依頼し、旅行者が応諾した物品の購入及び当該物品の運送委託業務をいいます。

 10. 「本委託報酬等」とは、依頼者が依頼した物品の商品購入代金相当額及び依頼者が本依頼業務の対価として設定した報酬金を合わせたものをいいます。

 11. 「本エスクロー」とは、依頼者の依頼を旅行者が応諾した場合において、依頼者は、旅行者に支払う本委託報酬等を当社に預託し、当社は、依頼者から当社に対して旅行者におる本委託業務の完了の報告があったことを確認した上で、旅行者に対して本委託報酬等を支払う決済制度をいいます。

第1.2条(適用)

 前条の定義は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、本規約のほかプライバシーポリシー等においても適用されるものとします。

第2章 本サービスの内容及び当社の役割

第2.1条(本サービスの内容及び当社の役割)

 1. 本サービスは、依頼者と旅行者との間で行われる取引(以下「本取引」といいます。)の機会を提供すべく、取引に関する各種情報及び機能を提供するサービスです。

 2. 本サービスを用いて実施されるユーザー間の取引は、すべて当事者であるユーザーの自己責任とし、当社は自ら物品の購入代行及び運送の委託を受けるものではありません。

 3. 当社は、本規約中に別段の定めがある場合を除き、本取引の取消し、解約、返品、返金、保証その他取引の遂行には一切関与するものではなく、また、本取引を行おうとする者の斡旋を行うものではありません。

第3章 本規約への同意及び本規約の変更

第3.1条(本規約への同意及び適用)

 1. 本規約は、本サービスの利用に関する条件をユーザーと当社との間で定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

 2. ユーザーは、本規約に同意した上で、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

 3. ユーザーは、本サービスを利用することにより、本規約に同意をしたものとみなされます。

第3.2条(本規約の変更)

 1. 当社は、必要に応じて、当社が運営するウェブサイトまたはアプリケーション内の適宜の場所に掲示することによって、本規約の内容を随時変更できるものとします。

 2. 本規約の変更後に、ユーザーが本サービスを利用した場合または当社が定める期間内に退会の手続をとらなかった場合、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。

 3. 当社は、本規約の改定または変更によりユーザーに生じたすべての損害について、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。

第4章 ユーザー登録等

第4.1条(登録)

 本サービスにおけるユーザー登録は、必ず本サービスを利用する本人が行ってください。また、ユーザー登録の際には、必ず正確な情報を入力してください。

第4.2条(複数登録の禁止)

 ユーザー及びユーザー登録をしようとする方(以下、併せて「ユーザー等」といいます。)は、複数登録を行うことができないものとします。

第4.3条(登録拒否)

 当社は、ユーザー登録をしようとする方が以下の各号のいずれかに該当する場合、ユーザー登録を承認しないことができるものとします。

 1. 過去に本規約違反等により、当社から利用停止等の処分を受けている場合

 2. 登録内容に正確ではない情報または虚偽の情報が含まれている場合

 3. 当社の運営、サービス提供若しくは他のユーザーの利用の妨害する行為を行った場合やそのおそれがあると当社が合理的な理由に基づき判断した場合

 4. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)、または、暴力団員等と一定の関係(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなど関与していると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、その他暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)を有する者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合

 5. その他当社が不適当であると合理的理由に基づき判断する場合

第4.4条(ユーザーの確約)

 ユーザー等は、反社会的勢力のいずれにも該当しないこと、将来にわたっても反社会的勢力のいずれにも該当しないこと及び自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動行為または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いた当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。

第4.5条(登録内容の変更)

 1. ユーザー等は、登録内容に変更がある場合には、直ちに変更しなければならないものとし、常にユーザー自身の正確な情報が登録されているように登録内容を管理・修正する責任を負うものとします。

 2. 万一、登録内容に変更があった場合において、ユーザー等が変更を行っていない場合、当社は、登録内容に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。

 3. 登録情報の変更の届出があった場合においても、変更登録前に行われた取引・各種手続については、変更前の情報に依拠する場合があります。

第4.6条(当社の免責)

 ユーザーが、ユーザー登録や登録内容を変更したことや、当社がユーザー登録を承認しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切責任を負わないものとします。

第5章 アカウント情報の管理等

第5.1条(アカウント情報の管理)

 1. ユーザーは、入力したメールアドレス、パスワード等の情報(以下「アカウント情報」といいます。)を自ら管理する責任を負うものとします。

 2. ユーザーは、アカウント情報を第三者に利用させることや譲渡、売買、質入、貸与、賃貸その他携帯を問わず処分することはできません。

第5.2条(アカウント情報の不正利用等)

 1. ユーザーによるアカウント情報の管理が不十分であったことに起因して生じた情報の漏洩、使用上の過誤、第三者による使用、不正アクセス等による損害については、ユーザーが責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

 2. アカウント情報が不正に利用されたことにより、当社に損害が生じた場合、ユーザーは当該損害を賠償するものとします。

第5.3条(アカウント情報の漏洩)

 ユーザーは、アカウント情報が第三者に漏洩した場合またはそのおそれがある場合、直ちに当社まで連絡をするものとします。また、その際、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第6章 ユーザー登録の取消等

第6.1条(ユーザー登録の取消・利用停止等)

 1. 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当した場合または該当したと当社が合理的理由に基づき判断した場合、事前に通知をすることなく、ユーザー登録の取消、本サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否、利用停止またはユーザーに関するコンテンツや情報の全部若しくは一部の削除措置をとることができるものします。当社は、当該措置を講じた場合において、ユーザーに対し、その理由を説明する義務を負わないものとします。

 1. 法令または本規約に違反した場合

 2. 不正行為があった場合

 3. 登録した情報が虚偽の情報であると当社が判断した場合

 4. 本規約上必要となる手続または当社への連絡を行わなかった場合

 5. 登録した情報が既存の登録と重複している場合

 6. 登録した携帯電話番号またはメールアドレスが不通となったことが判明した場合

 7. 他のユーザーや第三者に不当に迷惑をかけた場合

 8. 第4.3条各号のいずれかの理由に該当した場合

 9. ユーザーが自らまたは第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為または風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて信用毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合

 10. その他当社がユーザーに相応しくないと判断した場合

 1. 当社は、ユーザーが前項各号のいずれにも該当しないことを確認するために、当社が必要と判断する本人確認を行うことができるものとし、当該本人確認が完了するまで本サービスの全部または一部へのアクセスの拒否、利用停止等の措置をとることができるものとします。

第6.2条(サービス利用禁止等)

 当社は、前条1項の措置を受けたユーザーに対し、将来に亘って当社の提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。

第6.3条(当社の免責)

 当社は、第6.1条1項の措置によってユーザーに損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第7章 ユーザーの退会

第7.1条(退会の手続)

 ユーザーは、当社に退会を希望する旨を申し出ることができ、当社の所定の手続を経た上で退会することができるものとします。但し、完了していない本取引がある場合には退会することができず、ユーザーは一連の本取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め完了させた後、当社に退会の申出を行わなければなりません。

第7.2条(当社の免責)

 当社は、前条の措置によってユーザーに損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第8章 個人情報等の取扱い

第8.1条(プライバシーポリシー)

 当社は、本規約のほかプライバシーポリシーに従って個人情報等を取り扱います。

第8.2条(プライバシーポリシーへの同意)

 ユーザーは、本サービスの利用または本サービスの閲覧前に、本サービス上でプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。

第8.3条(ユーザーによる個人情報の利用)

ユーザーは、本サービスを通じて得た個人情報等に関し、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。

第9章 本サービスを用いた取引における事前承諾事項

第9.1条(ユーザーの事前承諾事項)

 1. ユーザーは、本取引を利用して取り扱うことのできる物品は、以下の条件をすべて満たすものに限ることを予め承諾します。

 1. 輸入貿易管理令第14条に基づき輸入承認が不要であるもの

 2. 本取引に基づき依頼者のために輸入するすべての品目の課税価格の合計額が30万円以下であること

 1. 依頼者は、本サービスを利用して物品の購入代行及び運送を依頼した場合において、税関手続において運送を依頼した物品(以下「目的物」といいます。)に関税が課されえる可能性があること及び当該関税につき依頼者の負担となることを予め承諾します。

 2. 旅行者は、本サービスを利用して依頼者のために物品を運送する場合において、依頼者のために購入・運送する物品についてはこれを税関に申告する必要が存すること及び当該物品に対して関税が生じる場合には、依頼者に代わって旅行者がこれを納付しなければならない場合があることを予め承諾します。

第10章 本サービスを用いた取引における当事者の責任等

第10.1条(本サービスの利用料)

本サービスでは、旅行者が、本依頼業務を完了し、本依頼業務の完了につき依頼者から当社に対して確認通知がなされた場合、依頼者及び旅行者は、当社に対し、別途当社の定める算定方法に基づき算定されるシステム利用料を支払うものとします。なお、システム利用手数料には消費税が含まれるものとします。(手数料詳細はこちらから)

第10.2条(本依頼をキャンセルする場合の取扱い)

 1. 依頼者は、本サービスを通じて、物品の購入及び当該物品の運送委託を依頼した場合であっても、当該依頼にかかる応諾するユーザーが確定していない場合であって、かつ、当該依頼にかかる募集期間が満了していない場合には、キャンセル料を負担することなく、当該依頼をキャンセルできるものとします。

 2. 本サービスを通じて物品の購入及び当該物品の運送委託を依頼し、これに応諾するユーザーが確定した後に、依頼者が当該依頼をキャンセルしようとする場合、依頼者は、当社に対し、以下の算定方法に基づき算定される金額か金3,000円のいずれか高額な方の金額をキャンセル手数料として当社に対して負担するものとします。

【(本依頼業務にかかる商品購入代金及び設定報酬金額)×10%】

 1. 前項の規定にかかわらず、本規約に違反する提案がなされた依頼をキャンセルする場合は、キャンセル料を負担する必要はないものとします。但し、本規約に違反する提案がなされたことを理由としたキャンセルであることの通知および立証は、当社に対するキャンセル申入れ1週間以内に依頼者においてこれを行うものとし、当該期間内にかかる立証がなされない場合には、キャンセル手数料を負担するものとします。

第10.3条(利用料の支払い方法)

 1. 本サービスにかかる利用料はPayPalを利用してお支払いいただくものとします。

 2. 当社は、本サービスにかかる利用料の支払い方法につき随時これを変更することができるものとします。

 3. ユーザーは、本取引の成約時における利用料が、依頼者から旅行者に支払われるのと同時に依頼者から当社に支払われること、依頼者が支払った依頼者が支払う料金から当社が利用料を直接控除をすることを同意します。

 4. 当社からユーザーに対する支払い、返金、払い戻し等を行う場合における支払い方法は、PayPalを利用するものとします。振込手数料及びその他システム利用に関する諸費用はユーザーが負担するものとします。

第11章 決済完了手続

第11.1条(決済手続)

 1. 本サービスにおける決済手続は、当社が別途決済条件を明示した場合を除き、本エスクローによるものとします。本エスクローは、依頼者の旅行者に対する本委託報酬等の支払決済の代行を目的とするものであって、依頼者はPayPalを利用するものとします。

 2. 本エスクローにかかる本委託報酬等の決済に関して、当社と旅行者との間では収納委託契約を締結し、当社と依頼者との間では支払委託契約を締結するものとし、当社は、旅行者の委託を受けて本委託報酬等を収納し、旅行者に対して本委託報酬等を支払うものとします。

 3. 前項に規定する当社・依頼者間の支払委託契約及び当社・旅行者間の収納委託契約は、本サービスにおいて、依頼者が決済を選択した時点において、当事者間で別段の意思表示を行うことなく当然に成立するものとします。

 4. 本エスクローに関して、当社は、依頼者との間の支払委託契約に基づき依頼者から本委託報酬等の支払いを受け、旅行者との間の収納委託契約に基づき、旅行者に対して依頼者から収納した本委託報酬等を支払うべき義務その他当該契約から直接的に発生する義務のみを負うものとします。

 5. 当社は、旅行者及び依頼者に対し、前項定める義務を除いて、本委託業務に関し、直接的か間接的かを問わず、一切の責任を負いません。

 6. 本エスクローに関し、依頼者の本委託報酬等の支払い債務は、依頼者が当社に対し本委託報酬等を支払い、その後、依頼者の旅行者に対する本委託報酬等が確定した時点をもって消滅するものとします。

第11.2条(本エスクローの中止)

 1. 当社は、ユーザー同士のトラブル等で長期間に亘って本委託報酬等の支払いが確定されなかった場合、PayPalのシステムトラブル又はその他の理由により本エスクローを継続できずまたは継続が困難である場合、当社は、当社の裁量による判断に基づき、本エスクローを中止し、収納を受けた本委託報酬等を依頼者に返金することができるものとします。

 2. 前項の規定に基づき当社が本エスクローを中止した場合、当社は、本規約第10章に定める利用料を徴収しないものとします。

 3. 本条第1項の規定に基づき本エスクローを中止したことによってユーザーに発生した損害については、直接損害か間接損害かを問わず、当社は一切の責任を負いません。

第12章 本サービスにおける禁止事項

第12.1条(依頼禁止物品)

 本サービスにおいてユーザーは、次の各号のいずれかに該当するものを対象とした取引をしてはならないものとします。

 1. 現金、小切手、手形、株券及びその他の有価証券類

 2. クレジットカード等のカード類

 3. 金融機関の預貯金通帳及び預貯金の引出用カード

 4. 生きた動植物、死んだ動物または剥製にされた動物

 5. 人体または人体の一部、遺体、遺骨

 6. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具

 7. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

 8. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

 9. 爆発物

 10. 火薬類

 11. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質

 12. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等

 13. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)

 14. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

 15. 児童ポルノ

 16. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

 17. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

 18. 関税法第70条に基づき、他の法令の規定により輸出申告又は輸入申告の際、許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない物品

第12.2条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスの利用にあたって次の各号のいずれかに該当する行為またはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。

 1. 法令、本規約もしくは個別契約または公序良俗に違反する行為

 2. 犯罪行為、詐欺等の犯罪に結びつく行為

 3. 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊または妨害する行為

 4. 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

 5. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

 6. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為

 7. 本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為

 8. 当社、他のユーザーまたは第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利または利益を侵害する行為

 9. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国家、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引し、または、助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿または送信する行為

 10. 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為及びその他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為

 11. 宗教活動または主教団体への勧誘行為

 12. 本サービスを不正の目的をもって利用する行為

 13. コンピュータウィルスなど有害なプログラム等を送信若しくは提供する行為または推奨する行為

 14. 当社その他第三者の情報を改ざん、消去する行為

 15. 当社その他の第三者の設備を不正に利用し、またはその運営に支障を与える行為

 16. 物品の購入国の諸法令で定められた指定第三国への転送禁止商品(軍需品、軍需品に転用が可能な汎用品等)の輸出行為

 17. 本サービスを利用した法令、条約に違反する依頼行為

 18. その他当社が不適切と判断する行為

第12.3条(損害賠償)

 ユーザーが本規約に定める禁止事項に違反することにより、当社が何らかの損害を被った場合、ユーザーは当社が被った損害の一切につき賠償する義務を負うものとします。

第13章 本サービスの中断・終了及び変更

第13.1条(本サービスの中断)

 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく一時的に本サービスの全部または一部を中断することができるものとします。

 1. サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生またはその他これに準ずる理由によりサービスの提供ができなくなった場合

 2. 定期的なまたは緊急のシステム(サーバー、通信回線、電源、それらを収容する建物等を含む)の保守、点検、修理、変更等を行う場合

 3. 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合

 4. 地震、噴火、洪水、津波その他の天災により本サービスの提供ができなくなった場合

 5. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

 6. 法令またはこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合

 7. その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合

 1. 前項に基づき当社が本サービスを中断したことによって、ユーザーまたは第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第13.2条(本サービスの終了及び変更)

 1. 当社は、任意の理由により、ユーザーに事前に通知することなく、いつでも本サービスの全部または一部を終了及び変更することができるものとします。

 2. 前項に基づき当社が本サービスの終了または変更を行ったことによって、ユーザーまたは第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第14章 知的財産権及びコンテンツ

第14.1条(知的財産権等の帰属)

 1. 本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、当社または当該権利を有する第三者に帰属しています。ユーザーは、本サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。

 2. 本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する当社または当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するものではありません。

第14.2条(当社による利用)

 ユーザーによって投稿・掲載されたコンテンツについては、本サービスの宣伝、運営、研究開発及び発表等を目的として、当社及び当社の指定する者が自由に利用できるものとします。

第14.3条(コンテンツに関する責任)

 1. ユーザー等が本サービスに関連して発信または掲載したコンテンツに関する一切の責任は、当該ユーザー等が負うものとし、当社は、その内容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等について確認いたしません。また、当社は、それらに関して、一切保証せず、一切責任を負わないものとします。

 2. ユーザー等は、他のユーザー等が発信または掲載するコンテンツについて、その内容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等をユーザーご自身にて判断するものとします。

 3. 当社は、ユーザー等及び第三者が当社のコンテンツを利用することによって生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第14.4条(バックアップ)

 1. 当社は、コンテンツのバックアップを行う義務を負わないものとします。

 2. ユーザーは、コンテンツのバックアップを必要とする場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。

第14.5条(コンテンツの変更及び削除)

 当社は、ユーザーが本規約に違反し、または本規約の精神に照らして不適切な行為を行ったと判断した場合には、当該ユーザーが掲載したあらゆるコンテンツを、事前の通知なしに変更及び削除できるものとします。

第15章 ユーザーの責任及び接続環境等

第15.1条(必要な機器の準備等)

 1. 本サービスの提供を受けるために必要なコンピュータ、スマートフォンその他機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、ユーザーの費用と責任にて準備し、維持するものとします。

 2. 本サービスの提供を受ける為に必要な機器等の設置や操作についてもユーザーの費用と責任にて行っていただくことになります。

 3. 当さは、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作等については一切関与せず、ユーザーに対するサポートも行いません。

第15.2条(手続の成立)

 ユーザーがインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、依頼、承諾、退会、その他の手続は、当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。

第15.3条(トラブルの解決)

 1. 本サービスに関連して、ユーザー間またはユーザーと第三者との間で発生したトラブルに関して、ユーザーは、各自の費用と責任において解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。

 2. 本サービスに関連して、ユーザー間またはユーザーと第三者の間で発生したトラブルに起因して当社が損害を被った場合、当事者は当社に対し、連帯して当該損害を賠償するものとします。

第15.4条(費用負担)

 当社とユーザーとの間で紛争が生じた場合、当該紛争に関連して当社に発生した弁護士費用を含むあらゆる費用は、当該紛争の発生につき当社に故意または重過失がある場合を除き、ユーザーが負担するものとします。

第16章 非保証及び免責

第16.1条(内容等に関する非保証)

 当社は、本サービスの内容、品質及び水準並びに本サービスの安定的な提供、本サービスの利用に伴う結果等について、一切保証するものではありません。

第16.2条(当社の免責)

 本サービス提供に関する不正確、不適切または不明瞭な内容、表現、行為等により、ユーザー及び第三者に損害が生じた場合、故意・過失の有無にかかわらず、当社は、当該損害について一切責任を負わないものとします。

第16.3条(アドバイス等の非保証)

 当社は、ユーザー等に対して、適宜情報提供やアドバイスを行うことがありますが、それらに対して責任を負うものではありません。また、そのアドバイスや情報提供の正確性、有用性等を保証しません。

第16.4条(コンピューターウィルス等に関する非保証)

当社は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていないことに関して、一切保証しません。また、当社は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていたことによって生じた損害について、ユーザー等及び第三者に対し一切責任を負わないものとします。

第16.5条(機器等に関する免責)

 ユーザーが利用した機器、通信回線、ソフトウェア等によりユーザーまたは第三者に生じた損害に関して、当社は、一切責任を負わないものとします。

第16.6条(通信障害等に関する免責)

 本サービスへのアクセス不能、ユーザーのコンピュータにおける障害、エラー、バグの発生等及び本サービスに関連するコンピュータ、システム、通信回線等の障害に関して、当社は、一切責任を負わないものとします。

第16.7条(他のウェブサイトに関する免責)

 ユーザーが書き込んだURL等のリンク先のウェブサイト等において生じた損害に関し、当社は、一切責任を負わないものとします。

第17章 損害賠償

第17.1条(ユーザーの責任及び弊社の免責)

 ユーザーが本規約に違反した場合、その故意過失を問わず、当該ユーザーが当該違反により損害を受けたユーザー及び第三者に対する損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。ユーザーが本規約に違反した結果、当社が損害を被った場合には、本規約に違反した関連当事者は連帯して当社に対し、当該損害を賠償するものとします。

第17.2条(弊社の損害賠償責任)

当社は、当社による本サービスの提供の停止、終了または変更、ユーザー登録の取消し、コンテンツの削除または消失、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障その他本サービスに関連してユーザーが被った損害についき、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き賠償する責任を一切負わないものとします。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本条その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず、当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち、現実に発生しした直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該ユーザーからの利用料の累積総額を上限とします。

第18章 一般条項

第18.1条(通知)

 1. 本サービスに関する当社からユーザーへの連絡または通知は、当社が運営するウェブサイトまたはアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当社が適当と判断する方法により行うものとします。

 2. 当社は、個々のユーザーに通知及び連絡をする必要があると判断した際、登録された電子メール、郵便、電話等を用いて通知及び連絡を行うことができるものとします。

 3. ユーザーが当社に通知、連絡または問い合わせをする必要が生じた場合、本サービスのお問い合わせフォームを利用するものとし、電話や来訪を行うことはできないものとします。

 4. 前項に基づきユーザーから当社に対し連絡または問い合わせがあった場合、当社は任意の方法により回答することができるものとし、その回答方法をユーザーが決めることはできないものとします。

第18.2条(譲渡禁止)

 ユーザーは、当社の書面による承諾なく本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分することはできません。

第18.3条(事業譲渡)

 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割、その他本サービスの主体が移転する一切の場合を含みます。)、当社は、当該事業の譲渡に伴い、ユーザーの本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利義務及びユーザー登録に伴い登録された情報その他の情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき予め承諾するものとします。

第18.4条(分離可能性)

 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規程の残りの部分は継続して有効に存続し、当該無効とされた条項またはその一部を有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項またはその一部の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。

第18.5条(定めのない事項等)

 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、ユーザーは、当社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、当社及びユーザーは、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。

第18.6条(言語)

 本規約は、日本語を正文とします。本規約につき参考のために英語その他外国語による翻訳文が作成された場合であっても、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。

第18.7条(準拠法及び裁判管轄)

 本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、ユーザーと当社との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

​11/11/2019